Կենտրոնական աշխատակազմ

Լևոն Գարեգինի ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Գնացքների անվտանգ երթևեկության գծով գլխավոր վերահսկիչ

 

ÌÝÝ¹Û³Ý ï³ñ»ÃÇíÁ`      
06.06.1955թ.
ÌÝݹ³í³ÛñÁ`
ÐÐ, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ßñç³Ý, ·ÛáõÕ ÞÝáÕ
ÎñÃáõÃÛáõÝÁ`          

µÇÉÇëÇÇ »ñϳÃáõÕ³ÛÇÝ ïñ³ÝëåáñïÇ ï»ËÝÇÏáõÙ

سëݳ·ÇïáõÃÛáõÝÁ`
¿É»Ïïñ³ù³ñß³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝ
1973 - 1974 ²Ý¹ñÏáíϳëÛ³Ý »ñϳÃáõÕáõ ºñ¨³ÝÇ ÉáÏáÙáïÇí³ÛÇÝ ¹»åáÛÇ ¿É»Ïïñ³ù³ñßÇ Ù»ù»Ý³í³ñÇ û·Ý³Ï³Ý
1974. - 1976
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ µ³Ý³ÏÇ ß³ñù»ñáõ٠ͳé³ÛáõÃÛáõÝ:
1976  - 1977
²Ý¹ñÏáíϳëÛ³Ý »ñϳÃáõÕáõ ºñ¨³ÝÇ ÉáÏáÙáïÇí³ÛÇÝ ¹»åáÛÇ ¿É»Ïïñ³ù³ñßÇ Ù»ù»Ý³í³ñÇ û·Ý³Ï³Ý:
1977г. -  1992
ºñ¨³ÝÇ ÉáÏáÙáïÇí³ÛÇÝ ¹»åáÛÇ ì³ñ¹»ÝÇë ϳ۳ñ³ÝÇ ¿É»Ïïñ³ù³ñßÇ Ù»ù»Ý³í³ñÇ û·Ý³Ï³Ý, Øìê, Ù»ù»Ý³í³ñ, ßñçÏ»ïÇ Ù»ù»Ý³í³ñ-Ññ³Ñ³Ý·Çã:
1992. -  1993.
ºñ¨³ÝÇ ÉáÏáÙáïÇí³ÛÇÝ ¹»åáÛÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ·Íáí å»ïÇ ï»Õ³Ï³É.
1993. -  1998
"гÛÏ³Ï³Ý »ñϳÃáõÕáõ" ׳ݳå³ñѳÛÇÝ é»ÅÇÙÇ ·Íáí å»ïÇ ï»Õ³Ï³É, ߳ѳ·áñÍÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å»ï, ߳ѳ·áñÍÙ³Ý ·Íáí ·É˳íáñ ïÝûñ»ÝÇ ï»Õ³Ï³É:
1998 -  2003
"гÛÏ³Ï³Ý »ñϳÃáõÕáõ" ¹»å³ñï³Ù»ÝïÇ »ñϳÃáõÕáõ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ å»ï:
2003 - 2004
"гÛÏ³Ï³Ý »ñϳÃáõÕáõ" ö´À-Ç ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý ·É˳íáñ Ù³ëݳ·»ï:
2004. -  01.06.2008.
"гÛÏ³Ï³Ý »ñϳÃáõÕáõ" ö´À-Ç ºñ¨³ÝÇ ÉáÏáÙáïÇí³ÛÇÝ ¹»åáÛÇ ·É˳íáñ ÇÝŻݻñ
01.06.2008. -  01.10.2008. "Ðκ" ö´À-Ç ºñ¨³ÝÇ ÉáÏáÙáïÇí³ÛÇÝ ¹»åáÛÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ·Íáí å»ïÇ ï»Õ³Ï³É.
01.10.2008. - 09.03.2009 "Ðκ" ö´À-Ç ·Ý³óùÝ»ñÇ »ñè»ÏáõÃÛ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ·Íáí ·É˳íáñ ÑëÏÇãÇ ï»Õ³Ï³É:
09.03.2009 - 1 .04.2009 "Ðκ" ö´À-Ç ·Ý³óùÝ»ñÇ »ñè»ÏáõÃÛ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ·Íáí ·É˳íáñ í»ñ³ÑëÏÇãÇ Å.å
14.04.2009 - ³é ³Ûëûñ "Ðκ" ö´À-Ç Ç ·Ý³óùÝ»ñÇ »ñè»ÏáõÃÛ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ·Íáí ·É˳íáñ í»ñ³ÑëÏÇã

Կոնտակտներ:

Հեռ. +37460 463104

Էլ. փոստ : levin@arway.am

 

a
"ՀԿԵ" ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի տեղակալներ
"ՀԿԵ" ՓԲԸ էկոնոմիկայի և ֆինանսների գծով գլխավոր տնօրենի տեղակալ

 

ЗАО "ЮКЖД" 2017 г.