Գլխավոր էջ
Ընկերության մասին
Գործունեություն
Կոնցեսիոն պայմանագիր
Կենտրոնական աշխատակազմ
Տնօրենների խորհուրդ
Անջատ ենթաբաժիննեևր
Բեռնափոխադրումներ
Ուղղևորափոխադրումներ
Դորպրոֆսոժ
Տենդերներ
Լրատվական կենտրոն
Կապ

 

Переезд или жизнь?!

  Տենդեր
вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ
ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ
ͳÍϳ·ÇñÁª  Ðκ-²äÒ´-¶Ð-09/053
26.10.09

ä³ïíÇñ³ïáõݪ §Ð³ñ³í ÎáíϳëÛ³Ý »ñϳÃáõÕǦ ö´À, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ù. ºñ¨³Ý, îÇ·ñ³Ý Ø»óÇ  50 ѳëó»áõ٠ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿  ·Ý³ÝßÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ, áñÝ ³Ýóϳóí»Éáõ ¿ Ù»Ï ÷áõÉáí, ãáñë Éáïáí:
¶Ý³ÝßÙ³Ý Ñ³ñóÙ³ÝÁ ѳÕÃáÕ ×³Ý³ãí³Í Ù³ëݳÏóÇÝ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ϳé³ç³ñÏíÇ ÏÝù»É ·ÝÙ³Ý å³Ûٳݳ·Çñ “Ðκ” ö´À-Ç í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý ¨ ѳÏÑñ¹»Ñ³ÛÇÝ ·Ý³óùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý å³Ûٳݳ·Çñ  (³ÛëáõÑ»ïª å³Ûٳݳ·Çñ):
·Ý³ÝßÙ³Ý Ñ³ñóáõÙÁ µ³Õϳó³Í ¿ Ñ»ï¨Û³É Éáï»ñÇó`

  • Èàî -1 í»ñѳÝÙ³Ý ë³Ý¹Õ³Ï
  • Èàî -2 Ñǹñáë³ñù³íáñáõÙ ·Í»ñÇó ¹áõñë »Ï³Í ß³ñųϳ½ÙÁ  é»Éë»ñÇÝ ¹Ý»Éáõ ѳٳñ
  • Èàî -3 ûųݹ³Ï Ñǹñáë³ñù³íáñáõÙ Îèàô¶ - 1¨ ¸ì¸ú-5
  • Èàî -4 ÷ñ÷ñ³ÝÛáõñ äú ê

سëݳÏÇóÁ ϳñáÕ ¿ Ý»ñϳ۳óÝ»É ³é³ç³ñÏ µáÉáñ Éáï»ñÇ Ñ³Ù³ñ ϳ٠³Ù»Ý ÉáïÇ Ñ³Ù³ñ ³é³ÝÓÇÝ:
ÎÝùí»ÉÇù å³Ûٳݳ·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³Ûٳݳ·ÇñÁ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ ûñí³ÝÇó ÙÇÝ㨠31.12. 2009Ã:
¶Ý³ÝßÙ³Ý Ñ³ñóÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ·ÝáõÙÝ»ñÇÝ Ù³ëݳÏó»Éáõ Çñ³íáõÝù áõÝ»óáÕ µáÉáñ ³ÝÓÇÝù, ϳñáÕ »Ý Ù³ëݳÏó»É ·Ý³ÝßÙ³Ý Ñ³ñóÙ³ÝÁ ³ÝÏ³Ë Ýñ³Ýóª ûï³ñ»ñÏñÛ³ ýǽÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ, ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ, ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ³ÝÓ ÉÇÝ»Éáõ ѳݷ³Ù³ÝùÇó:
·Ý³ÝßÙ³Ý Ñ³ñóÙ³Ý Ññ³í»ñ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ¹ÇÙ»É å³ïíÇñ³ïáõÇÝ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ Å³ÙÁ  9.00 - 17.00 ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ:
¶Ý³ÝßÙ³Ý Ñ³ñóÙ³Ý Ñ³Ûï³ñáõÃÛáõÝÁ ¨ Ññ³í»ñÁ í³í»ñ³Ï³Ý »Ý 10 ûñ ·Ý³ÝßÙ³Ý Ñ³ñóÙ³Ý Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý Ñ³çáñ¹ ûñí³ÝÇó ѳßí³Í:
·Ý³ÝßÙ³Ý Ñ³ñóÙ³Ý Ñݳñ³íáñ Ù³ëݳÏÇó ·ñ³Ýóí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ·ñ³íáñ ¹ÇÙáõÙÝ»ñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý»ñϳ۳óÝ»É §Ð³ñ³í ÎáíϳëÛ³Ý »ñϳÃáõÕǦ ö´À, ù. ºñ¨³Ý, îÇ·ñ³Ý Ø»óÇ 50, 102 ë»ÝÛ³Ï Ñ³ëó»áí ѳÛï³ñ³ñáõÃÛ³Ý í³í»ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ Å³ÙÁ 9.00 - 17.00 ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ:

Վերադարձ արխիվ

 

 

 

 

 

Կոնցեսիոն պայմանագիր

 

Օրենք երկաթուղային տրանսպորտի մասին

ЗАО "ЮКЖД" 2010 г.