Գլխավոր էջ
Ընկերության մասին
Գործունեություն
Կոնցեսիոն պայմանագիր
Կենտրոնական աշխատակազմ
Տնօրենների խորհուրդ
Անջատ ենթաբաժիննեևր
Բեռնափոխադրումներ
Ուղղևորափոխադրումներ
Դորպրոֆսոժ
Տենդերներ
Լրատվական կենտրոն
Կապ

 

Переезд или жизнь?!

  Տենդեր
Èð²òàôòÆâ вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ
´²ò ØðòàôÚÂÆ Ø²êÆÜ
ØñóáõÛÃÇ Í³Íϳ·ÇñÁª  Ðκ-²äÒ´-09/008
30.10.09

ä³ïíÇñ³ïáõݪ §Ð³ñ³í ÎáíϳëÛ³Ý »ñϳÃáõÕǦ ö´À, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ù. ºñ¨³Ý, îÇ·ñ³Ý Ø»óÇ  50 ѳëó»áõ٠ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿ ÷³ÛïÛ³ Ý»ñÍÍí³Í »ñϳÃáõÕ³ÛÇÝ Ïá×Õ»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý ÙñóáõÛÃÁ ãϳ۳ó³Í, ϳåí³Í ·ÝÙ³Ý å³Ñ³ÝçÇ í»ñ³óٳٵ:

Վերադարձ արխիվ

 

 

 

 

 

Կոնցեսիոն պայմանագիր

 

Օրենք երկաթուղային տրանսպորտի մասին

ЗАО "ЮКЖД" 2010 г.