Գլխավոր էջ
Ընկերության մասին
Գործունեություն
Կոնցեսիոն պայմանագիր
Կենտրոնական աշխատակազմ
Տնօրենների խորհուրդ
Անջատ ենթաբաժիննեևր
Բեռնափոխադրումներ
Ուղղևորափոխադրումներ
Դորպրոֆսոժ
Տենդերներ
Լրատվական կենտրոն
Կապ

 

Переезд или жизнь?!

  Տենդեր
вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ
ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ
17.12.09

§Ð³ñ³í ÏáíϳëÛ³Ý »ñϳÃáõÕǦ ö´À-Ý  (å³ïíÇñ³ïáõ) ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿ Ðκ - ²äÒ´¶Ð 09/057 ͳÍϳ·ñáí ·Ý³ÝßÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ` M-22 ٳݻÏÇ  Ó»éùµ»ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí:
¶Ý³ÝßÙ³Ý Ñ³ñóÙ³Ý Ññ³í»ñÝ  ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï  ëáõÛÝ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý ûñí³Ý   ѳçáñ¹áÕ 3 ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝóóùáõÙ ¹ÇÙ»É å³ïíÇñ³ïáõÇÝ Ñ»ï¨Û³É ѳëó»áí` ù.ºñ¨³Ý, îÇ·ñ³Ý Ø»ÍÇ 50    Ñ»é. 57- 02-16:
Ðñ³í»ñÁ  ïñíáõÙ ¿ ³ÝÓÁ  ѳëï³ïáÕ ÷³ëï³ÃÕÃÇ, ÇëÏ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝÇó ѳݹ»ë ·³Éáõ ¹»åùáõÙ` ݳ¨ ³ÝÓÇ Édz½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳí³ëïáÕ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÷³ëï³ÃÕÕÃÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:
¶Ý³ÝßÙ³Ý Ñ³ñóÙ³Ý Ññ³í»ñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý»ñϳ۳óÝ»É ÙÇÝ㨠¹ñ³Ýó í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý å³ÑÁ` ëáõÛÝ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý ûñí³Ý ѳçáñ¹áÕ 4 - ñ¹ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ Å³ÙÁ 11:00-Ý:

Վերադարձ արխիվ

 

 

 

 

 

Կոնցեսիոն պայմանագիր

 

Օրենք երկաթուղային տրանսպորտի մասին

ЗАО "ЮКЖД" 2010 г.