Գլխավոր էջ
Ընկերության մասին
Գործունեություն
Կոնցեսիոն պայմանագիր
Կենտրոնական աշխատակազմ
Տնօրենների խորհուրդ
Անջատ ենթաբաժիննեևր
Բեռնափոխադրումներ
Ուղղևորափոխադրումներ
Դորպրոֆսոժ
Տենդերներ
Լրատվական կենտրոն
Կապ

 

Переезд или жизнь?!

  Տենդեր
вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ
´²ò ØðòàôÚÂÀ âºÔÚ²È Ð²Úî²ð²ðºÈàô زêÆÜ
ØñóáõÛÃÇ Í³Íϳ·ÇñÁª  Ðκ-´Ø-²äÒ´-10/002
30.12.09

ä³ïíÇñ³ïáõݪ §Ð³ñ³í ÎáíϳëÛ³Ý »ñϳÃáõÕǦ ö´À, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ù. ºñ¨³Ý, îÇ·ñ³Ý Ø»óÇ  50 ѳëó»áõÙ  17.12.2009 à §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõݦ ûñ³Ã»ñÃáõÙ Ññ³å³ñ³Ïí³Í Ðκ-´Ø-²äÒ´-10/002 ͳÍϳ·ñáí ¹Ç½»É³ÛÇÝ í³é»ÉÇùÇ ¨ µ»Ý½ÇÝÇ ·ÝÙ³Ý ÙñóáõÛÃÁ ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿ ã»ÕÛ³É:

Վերադարձ արխիվ

 

 

 

 

 

Կոնցեսիոն պայմանագիր

 

Օրենք երկաթուղային տրանսպորտի մասին

ЗАО "ЮКЖД" 2010 г.