Գլխավոր էջ
Ընկերության մասին
Գործունեություն
Կոնցեսիոն պայմանագիր
Կենտրոնական աշխատակազմ
Տնօրենների խորհուրդ
Անջատ ենթաբաժիննեևր
Բեռնափոխադրումներ
Ուղղևորափոխադրումներ
Դորպրոֆսոժ
Տենդերներ
Լրատվական կենտրոն
Կապ

 

Переезд или жизнь?!

  Տենդեր
вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ
ܲʲàð²Î²àðØ²Ü ²ÜòβòØ²Ý Ø²êÆÜ
ØñóáõÛÃÇ Í³Íϳ·ÇñÁª  Ðκ Üà-10/002
16.12.09

ä³ïíÇñ³ïáõݪ §Ð³ñ³í ÎáíϳëÛ³Ý »ñϳÃáõÕǦ ö´À (³ÛëáõÑ»ï¨` ä³ïíÇñ³ïáõ), áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ù. ºñ¨³Ý, îÇ·ñ³Ý Ø»óÇ  50 ѳëó»áõ٠ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿ Ðκ Üà-10/002 ͳÍϳ·ñáí  Ý³Ë³áñ³Ï³áñÙ³Ý ÙñóáõÛà (³ÛëáõÑ»ï¨` ݳ˳áñ³Ï³áñáõÙ),  áñÁ ϳÝóϳóÇ 2010 Ã. ÷»ïñí³ñÇ 15-ÇÝ Å³ÙÁ 11 00 -ÇÝ:
êáõÛÝ Ý³Ë³áñ³Ï³áñÙ³Ý ³ÝóϳóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõ٠ݳ˳áñ³ÏáñáõÙ ³Ýó³Í Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇ ÙÇç¨ 2010 Ã. ³é³çÇÝ ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ ÁÝóóùáõÙ §Ðκ¦ ö´À –ÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ÏáÝÏñ»ï ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñáí ·ÍÇ í»ñÇÝ Ï³éáõÛóÇ ³Ùñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ïáí ϳÝóϳóí»Ý ÙñóáõÛóÛÇÝ ÁÝóó³Ï³ñ·»ñ Ñ»ï¨Û³É Éáï»ñáí.
Èàî 1 --------------------------¶ÍÇ í»ñÇÝ Ï³éáõÛóÇ ³Ùñ³óÙ³Ý é»½ÇÝáï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¹»ï³ÉÝ»ñ
Èàî 2---------------------------¶ÍÇ í»ñÇÝ Ï³éáõÛóÇ ³Ùñ³óÙ³Ý Ù»ï³Õ³Ï³Ý ¹»ï³ÉÝ»ñ
Èàî 3 -------------------------- ¼á¹Ù³Ý »Õ³Ý³Ïáí ³Ùñ³óíáÕ é»Éë³ÛÇÝ Ïóáñ¹Çã
ܳ˳áñ³Ï³áñÙ³Ý ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ ݳ˳áñ³Ï³áñáõÙ ³ÝóÝ»Éáõ ûñí³ÝÇó ÙÇÝ㨠30.06. 2010 Ã:
ØñóáõÛÃÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ݳ˳áñ³Ï³áñÙ³ÝÁ Ù³ëݳÏó»Éáõ Çñ³íáõÝù áõÝ»óáÕ µáÉáñ ³ÝÓÇÝù, ϳñáÕ »Ý Ù³ëݳÏó»É ݳ˳áñ³Ï³áñÙ³ÝÁ ³ÝÏ³Ë Ýñ³Ýóª ûï³ñ»ñÏñÛ³ ýǽÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ, ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ, ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ³ÝÓ ÉÇÝ»Éáõ ѳݷ³Ù³ÝùÇó:
ܳ˳áñ³Ï³áñÙ³Ý ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëݳÏó»Éáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý»ñϳ۳óÝ»É Ñ³ÛïÇ ³å³ÑáíÙ³Ý »ñ³ßËÇù, áñÁ ϳñáÕ ¿ ÉÇÝ»É µ³ÝϳÛÇÝ »ñ³ßËÇùÇ ï»ëùáí ϳ٠³ÝųÙÏ»ï Ý»ñ¹ñÙ³Ý ï»ëùáí å³Ñí»É §Ð³ñ³í ÎáíϳëÛ³Ý »ñϳÃáõÕǦ ö´À-Ç ³ÝáõÝáí µ³óí³Í ѳßí³ñϳÛÇÝ Ñ³ßíÇÝ:
ØñóáõÛÃÇ Ññ³í»ñ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ¹ÇÙ»É å³ïíÇñ³ïáõÇÝ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ Å³ÙÁ  9.00 - 17.00 ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ÙÇÝ㨠2010Ã. ÷»ïñí³ñÇ 11-Á:
ܳ˳áñ³Ï³áñÙ³Ý ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý»ñϳ۳óÝ»É ÙÇÝ㨠ݳ˳áñ³Ï³áñÙ³Ý ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ  Ñ³ÝÓÝÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÁ  2010Ã. ÷»ïñí³ñÇ 15-Á
гۻñ»Ý ¨ éáõë»ñ»Ý É»½áõÝ»ñáí ØñóáõÛÃÇ Ññ³í»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ѳٳñ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ í׳ñª 6500 ÐÐ ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñÇ ã³÷áí, áñÁ å»ïù ¿ ÷á˳ÝóíÇ §ìî´ Ð³Û³ëï³Ýµ³ÝϦ ¾ñ»µáõÝÇ Ù/× Ð/Ð 160411023262 ѳßí»Ñ³Ù³ñÇÝ: ä³ïíÇñ³ïáõÝ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ å³Ñ³ÝçíáÕ í׳ñÇ ³Ý¹áñ³·ÇñÁ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ï᪠»ñÏáõ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝóóùáõÙ, ÙñóáõÛÃÇ Ññ³í»ñÁ ïñ³Ù³¹ñ»É ÙñóáõÛÃÇ Ññ³í»ñ ëï³Ý³Éáõ å³Ñ³Ýç Ý»ñϳ۳óñ³Í ³ÝÓÇÝ:
ØñóáõÛÃÇ Ñݳñ³íáñ Ù³ëݳÏÇó ·ñ³Ýóí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ·ñ³íáñ ¹ÇÙáõÙÝ»ñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý»ñϳ۳óÝ»É §Ð³ñ³í ÎáíϳëÛ³Ý »ñϳÃáõÕǦ ö´À, ù. ºñ¨³Ý, îÇ·ñ³Ý Ø»óÇ 50, 102 ë»ÝÛ³Ï Ñ³ëó»áí ѳÛï³ñ³ñáõÃÛ³Ý í³í»ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ Å³ÙÁ 9.00 - 17.00 ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ:

 

Վերադարձ արխիվ

 

 

 

 

 

Կոնցեսիոն պայմանագիր

 

Օրենք երկաթուղային տրանսպորտի մասին

ЗАО "ЮКЖД" 2010 г.