Գլխավոր էջ
Ընկերության մասին
Գործունեություն
Կոնցեսիոն պայմանագիր
Կենտրոնական աշխատակազմ
Տնօրենների խորհուրդ
Անջատ ենթաբաժիննեևր
Բեռնափոխադրումներ
Ուղղևորափոխադրումներ
Դորպրոֆսոժ
Տենդերներ
Լրատվական կենտրոն
Կապ

 

Переезд или жизнь?!

  Տենդեր

вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ
ܲʲàð²Î²àðØ²Ü ØðòàôÚÂÀ âºÔÚ²È Ð²Úî²ð²ðºÈàô زêÆÜ
ØñóáõÛÃÇ Í³Íϳ·ÇñÁª  Ðκ Üà-10/001

01.02.10

ä³ïíÇñ³ïáõݪ §Ð³ñ³í ÎáíϳëÛ³Ý »ñϳÃáõÕǦ ö´À, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ù. ºñ¨³Ý, îÇ·ñ³Ý Ø»óÇ  50 ѳëó»áõÙ  16.01.2010 à §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõݦ ûñ³Ã»ñÃáõÙ Ññ³å³ñ³Ïí³Í Ðκ Üà-10/001 ͳÍϳ·ñáí ݳ˳áñ³Ï³áñÙ³Ý ÙñóáõÛÃÁ ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿ ã»ÕÛ³É:

Վերադարձ արխիվ

 

 

 

 

 

Կոնցեսիոն պայմանագիր

 

Օրենք երկաթուղային տրանսպորտի մասին

ЗАО "ЮКЖД" 2010 г.