Արխիվ
Ծանուցում

Տնտեսական ապրանքների մատակարարման պայմանագրերի կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/006

14.01.2019

կ/կ

Գնման գործընթացի չափանիշներ

Գնման պայմաններ

1.

Գնման տարբերակ

№ ՀԿԵ-ԲՄ 019/006 բաց մրցույթ 

2.

Գնման գործընթացի կազմակերպողի անվանումը, գտնվելու վայրը, հասցեն, էլեկտրոնային հասցեն, կոնտակտային հեռախոսահամար

Կազմակերպող՝ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ ՆՏԱՏ (հետագայում՝ «ՀԿԵ» ՓԲԸ)
Գտվելու վայրը՝ ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պող., 50
Փոստային հասցե՝ 0005, ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պող., 50
Էլեկտրոնային փոստ՝ nx.ukzhd@gmail.com.
Կոնտակտային հեռախոս՝ +374 (10) 57-02-16

3.

Գնման առարկա

«ՀԿԵ» ՓԲԸ կարիքների համար տնտեսական ապրանքների մատակարարում (այսուհետ՝ ապրանք)

4.

Ապրանքի մատակարարման վայրը և ժամկետները

ք. Երևան, Արցախի պող., 32, «ՀԿԵ» ՓԲԸ կենտրոնական պահեստ
Մատակարարման ժամկետը՝ 2019 թ մարտ

5.

Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը  

Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը  բերված է հաշվի առնելով բոլոր տեսակի հարկերը և փոխադրման ծախսերը (այդ թվում առանց/ներառյալ ԱԱՀ) և կազմում է՝ 6 208 373 (վեց միլիոն երկու հարյուր ութ հազար երեք հարյուր յոթանասուներեք) ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ և 7 450 047 (յոթ միլիոն չորս հարյուր հիսուն հազար քառայուն յոթ) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ  

6.

Գնման գործընթացի փաստաթղթերի տրամադրման վայրն ու կարգը, վճարման կարգն ու ժամկետները

Փաստաթղթերը տրամադրվում են սույն  հայտարարության տպագրումից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում մրցութային փաստաթղթերի տրամադրման հայտի հիման վրա՝ ՀՀ, ք.Երևան, Արցախի պող., 50, ՆՏԱՍ վարչական շենք, սենյակ 9 հասցեով:
Մրցութային փաստաթղթերի ստացման վճարը կազմում է 5 հազար ՀՀ դրամ, որը անհրաժեշտ է փոխանցել ՎՏԲ Հայաստան բանկի «Էրեբունի» մասնաճյուղ՝ 16041102326200 հաշվեհամարին կամ 714 ռուսական ռուբլի՝ 16041122326800 հ/հ կամ 10 դոլար՝ 16041112326000 հ/հ:

7.

Հայտերի ներկայացման ժամկետները

 

 

Հայտերի ներկայացման մեկնարկը՝ սույն ծանուցման ukzhd.am կայքում հրապարակման պահից՝ 2019 թվականի հունվարի 14-ից՝ ժամը 9:00-ից մինչև 18:00:
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը՝ 2019 թվականի փետրվարի 13-ին՝ ժամը 9:00-ից մինչև 12:00:

8.

Մասնակիցների հայտերի և առաջարկների դիտարկման, գնման գործընթացի արդյունքների ամփոփման  վայրն ու ժամկետը

Հայտերը կդիտարկվեն 2019 թվականի փետրվարի 14-ին, ք.Երևան, Տիգրան ՄԵծի պող., 50, «ՀԿԵ» ՓԲԸ վարչական շենքի ստուդիա հասցեում:

9.

Գործընթացից հրաժարվելու իրավունքը 

Պատվիրատուն (այդ թվում գնման գործընթացի կազմակերպողը) իրավունք ունի հրաժարվել գնման գործընթացից ցանկացած պահին՝ մինչև հայտի դիտարկումը և մասնակցության իրավունքի տրամադրումը, որևէ պատասխանատվություն չկրելով ցանկացած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց առջև, որոնց նման գործողությունը կարող է վնաս պատճառել, ինչպես նաև փոփոխել գնման գործընթացի անցկացման վերաբերյալ հայտը, 24.12.2018 թ-ին ընդունված 200/Ն Կանոնակարգով սահմանված կարգի համաձայն:

10.

Պայմանագրի կնքման ժամկետը

Գնման գործընթացի արդյունքներով կազմված մրցութային հանձնաժողովի ամփոփիչ արձանագրության ստորագրման օրվանից հաջորդող 10 օրվանից ոչ շուտ և 20 օր ոչ ուշ

 

 
Share |
ЗАО "ЮКЖД" 2019г.