Գլխավոր էջ
Ընկերության մասին
Գործունեություն
Կոնցեսիոն պայմանագիր
Կենտրոնական աշխատակազմ
Տնօրենների խորհուրդ
Անջատ ենթաբաժիննեևր
Բեռնափոխադրումներ
Ուղղևորափոխադրումներ
Դորպրոֆսոժ
Տենդերներ
Լրատվական կենտրոն
Կապ

 

Переезд или жизнь?!

  Տենդեր
вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ
´²ò ØðòàôÚÂÆ Ø²êÆÜ
ØñóáõÛÃÇ Í³Íϳ·ÇñÁª  Ðκ-´Ø-²äÒ´-10/003
03.02.10

ä³ïíÇñ³ïáõݪ §Ð³ñ³í ÎáíϳëÛ³Ý »ñϳÃáõÕǦ ö´À, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ù. ºñ¨³Ý, îÇ·ñ³Ý Ø»ÍÇ  50 ѳëó»áõ٠ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿  ÙñóáõÛÃ, áñÝ ³Ýóϳóí»Éáõ ¿ »ñÏáõ ÷áõÉáí (áñ³Ï³áñÙ³Ý ³ÝóϳóáõÙ ¨ ·Ý³ÛÇÝ ³é³ç³ñÏÇ ùݳñÏáõÙ):
ØñóáõÛÃáõ٠ѳÕÃáÕ ×³Ý³ãí³Í Ù³ëݳÏóÇÝ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ϳé³ç³ñÏíÇ ÏÝù»É ·ÝÙ³Ý å³Ûٳݳ·Çñ (25-60) ÙÙ ã³÷»ñáí µ³½³Éï» Ë×Ç ¨ (5-25) ÙÙ ÷áùñ  ã³÷»ñÇ ·ñ³ÝÇï» Ë×Ç Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ  (³ÛëáõÑ»ïª å³Ûٳݳ·Çñ):
ØñóáõÛÃÁ µ³Õϳó³Í ¿ »ñÏáõ ÉáïÇó.
Èàî 1---------µ³½³Éï» ËÇ×  (25-60) ÙÙ ã³÷»ñÇ 20 000 Ù 3 ù³Ý³Ïáí
Èàî 2------- ·ñ³ÝÇï» ËÇ× (5-25) ÙÙ ÷áùñ ã³÷»ñÇ 10 000 Ù 3 ù³Ý³Ïáí:
ä³Ûٳݳ·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³Ûٳݳ·ÇñÁ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ ûñí³ÝÇó ÙÇÝ㨠31.12. 2010 Ã:
ØñóáõÛÃÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ·ÝáõÙÝ»ñÇÝ Ù³ëݳÏó»Éáõ Çñ³íáõÝù áõÝ»óáÕ µáÉáñ ³ÝÓÇÝù, ϳñáÕ »Ý Ù³ëݳÏó»É ÙñóáõÛÃÇÝ ³ÝÏ³Ë Ýñ³Ýóª ûï³ñ»ñÏñÛ³ ýǽÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ, ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ, ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ³ÝÓ ÉÇÝ»Éáõ ѳݷ³Ù³ÝùÇó:
ØñóáõÛÃÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí, Ù³ï³Ï³ñ³ñí³Í ³åñ³ÝùÇ ¹ÇÙ³ó í׳ñáõÙÁ ϳï³ñíáõÙ  ¿ ѳÝÓÝÙ³Ý-ÁݹáõÝÙ³Ý ³ÏïÇ ÏÝùÙ³Ý ûñí³ÝÇó 30 ûñ³óáõÛó³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝóóùáõÙ: 
ØñóáõÛÃÇ Ññ³í»ñ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ¹ÇÙ»É å³ïíÇñ³ïáõÇÝ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ Å³ÙÁ  9.00 - 17.00 ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ÙÇÝ㨠 2010 à ٳñïÇ 2-Á:
ØñóáõÛóÛÇÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý»ñϳ۳óÝ»É ÙÇÝ㨠ÙñóáõÛÃÇ Ñ³Ûï»ñÇ Ý»ñϳ۳óÙ³Ý í»ñçݳųÙÏ»ïÁ 2010 à ٳñïÇ 4-Á:
ØñóáõÛÃÇÝ Ù³ëݳÏó»Éáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý»ñϳ۳óÝ»É ³é³ç³ñÏÇ ÁݹѳÝáõñ ·áõÙ³ñÇ 2 %-Ç ã³÷áí ѳÛïÇ ³å³ÑáíÙ³Ý »ñ³ßËÇù, áñÁ ϳñáÕ ¿ ÉÇÝ»É µ³ÝϳÛÇÝ »ñ³ßËÇùÇ ï»ëùáí ϳ٠³ÝųÙÏ»ï Ý»ñ¹ñÙ³Ý ï»ëùáí å³Ñí»É §Ð³ñ³í ÎáíϳëÛ³Ý »ñϳÃáõÕǦ ö´À-Ç ³ÝáõÝáí µ³óí³Í ѳßí³ñϳÛÇÝ Ñ³ßíÇÝ:
гۻñ»Ý ¨ éáõë»ñ»Ý É»½áõÝ»ñáí ØñóáõÛÃÇ Ññ³í»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ѳٳñ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ í׳ñª 5500 ÐÐ ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñÇ ã³÷áí, áñÁ å»ïù ¿ ÷á˳ÝóíÇ §ìî´ Ð³Û³ëï³Ýµ³ÝϦ ¾ñ»µáõÝÇ Ù/× Ð/Ð 160411023262 ѳßí»Ñ³Ù³ñÇÝ: ä³ïíÇñ³ïáõÝ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ å³Ñ³ÝçíáÕ í׳ñÇ ³Ý¹áñ³·ÇñÁ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ï᪠»ñÏáõ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝóóùáõÙ, ÙñóáõÛÃÇ Ññ³í»ñÁ ïñ³Ù³¹ñ»É ÙñóáõÛÃÇ Ññ³í»ñ ëï³Ý³Éáõ å³Ñ³Ýç Ý»ñϳ۳óñ³Í ³ÝÓÇÝ:
ØñóáõÛÃÇ Ñݳñ³íáñ Ù³ëݳÏÇó ·ñ³Ýóí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ·ñ³íáñ ¹ÇÙáõÙÝ»ñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý»ñϳ۳óÝ»É §Ð³ñ³í ÎáíϳëÛ³Ý »ñϳÃáõÕǦ ö´À, ù. ºñ¨³Ý, îÇ·ñ³Ý Ø»óÇ 50, 102 ë»ÝÛ³Ï Ñ³ëó»áí ѳÛï³ñ³ñáõÃÛ³Ý í³í»ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ Å³ÙÁ 9.00 - 17.00 ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ:
سëݳÏÇóÝ»ñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñǪ ÙñóáõÛÃÇ Ññ³í»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ ѳٳñ, Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ ëϽµÝ³Ï³Ý ѳÛïáí å³ïíÇñ³ïáõÇÝ å»ïù ¿ Ý»ñϳ۳óÝ»Ý ÙñóáõÛÃÇ Ññ³í»ñáí ݳ˳ï»ëí³Í ÷³ëï³ÃÕûñ:

Վերադարձ արխիվ

 

 

 

 

 

 

Կոնցեսիոն պայմանագիր

 

Օրենք երկաթուղային տրանսպորտի մասին

ЗАО "ЮКЖД" 2010 г.