Արխիվ
Ծանուցում

Մետաղական և մետիզային արտադրանքի մատակարարման պայմանագրեր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/016

19.02.2019

կ/կ

Գնման գործընթացի չափանիշներ

Գնման պայմաններ

1.

Գնման տարբերակ

Բաց մրցույթ 

2.

Գնման գործընթացի կազմակերպողի անվանումը, գտնվելու վայրը, հասցեն, էլեկտրոնային հասցեն, կոնտակտային հեռախոսահամար

Կազմակերպող՝ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ Նյութատեխնոլոգիական ապահովման տնօրինություն (հետագայում՝ «ՀԿԵ» ՓԲԸ ՆՏԱՏ)
Գտվելու վայրը՝ ք.Երևան, Արցախի պող., 32
Փոստային հասցե՝ 0005, ք.Երևան, Արցախի պող., 32
Էլեկտրոնային փոստ՝ nx.ukzhd@gmail.com.
Կոնտակտային հեռախոս՝ +374 (10) 57-02-16

3.

Գնման առարկան, մատակարարվող ապրանքի քանակը, կատարվող աշխատանքների, ծառայությունների ծավալը

Մետաղական և մետիզային արտադրանք

4.

Ապրանքի մատակարարման, կատարվող աշխատանքների, ծառայությունների վայրը և ժամկետները

Մատակարարման վայրը՝ ք. Երևան, Արցախի պող., 32, ՆՏԱՏ կենտրոնական պահեստ
Մատակարարման ժամկետը՝ 2019 թ մարտ – ապրիլ   

5.

Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը (լոտի գինը) կամ ապրանքի միավորի, աշխատանքի, ծառայության  արժեքը  

Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը  բերված է առանց ԱԱՀ և փոխադրման ծախսերի ու կազմում է՝
Լոտ №1՝ 3 434 241,57 ՀՀ դրամ (երեք միլիոն չորս հարյուր երեսունչորս հազար երկու հարյուր քառասունմեկ դրամ հիսունյոթ լումա)՝ առանց ԱԱՀ և 4 121 089,88 ՀՀ դրամ (չորս միլիոն հարյուր քսանմեկ հազար ութսուն ինը դրամ ութսունութ լումա)՝ ներառյալ ԱԱՀ (20%)
Լոտ №2 – 699 999,46 ՀՀ դրամ  (վեց հարյուր իննսուն ինը հազար ինն հարյուր իննսունինը դրամ քառասունվեց լումա)՝ առանց ԱԱՀ և 839 998,43 ՀՀ դրամ (ութ հարյուր երեսունինը հազար ինը հարյուր իննսունութ դրամ քառասուներեք լումա)՝ ներառյալ ԱԱՀ (20%)
Լոտ №3 – 113 837,98 ՀՀ դրամ (հարյուր տասներեք հազար ութ հարյուր երեսուն յոթ դրամ իննսունութ լումա)՝ առանց ԱԱՀ և 136 605,57 ՀՀ դրամ (հարյուր երեսուն վեց հազար վեց հարյուր հինգ դրամ հիսուն յոթ լումա)՝ ներառյալ ԱԱՀ (20%)
Լոտ №4 – 59 199,20 ՀՀ դրամ (հիսուն ինը հազար հարյուր իննսուն ինը դրամ քսան լումա)՝ առանց ԱԱՀ և 71 039,04 ՀՀ դրամ (յոթանասուն մեկ հազար երեսուն ինը դրամ չորս լումա)՝ ներառյալ ԱԱՀ (20%)
Լոտ №5 – 1 140 000 ՀՀ դրամ (մեկ միլիոն հարյուր քառասուն հազար)՝ առանց ԱԱՀ և 1 368 000 ՀՀ դրամ (մեկ միլիոն երեք հարյուր վաթսունութ հազար)՝ ներառյալ ԱԱՀ (20%)

6.

Հայտի ապահովման չափը, ներկայացման կարգն ու ժամկետները (ներառվում է պատվիրատուի/ «ՀԿԵ» ՓԲԸ ֆունկցիոնալ պատվիրատուի պահանջով)

Հայտի ապահովում նախատեսված չէ

7.

Գնման գործընթացի փաստաթղթերի տրամադրման վայրն ու կարգը, վճարման կարգն ու ժամկետները

Փաստաթղթերը տրամադրվում են սույն  հայտարարության տպագրումից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում մրցութային փաստաթղթերի տրամադրման հայտի հիման վրա՝ ՀՀ, ք.Երևան, Արցախի պող., 32, ՆՏԱՍ վարչական շենք, սենյակ 9 հասցեով:
Մրցութային փաստաթղթերի ստացման վճարը կազմում է 5 հազար ՀՀ դրամ, որը անհրաժեշտ է փոխանցել ՎՏԲ Հայաստան բանկի «Էրեբունի» մասնաճյուղ՝ 16041102326200 հաշվեհամարին կամ 685 ռուսական ռուբլի՝ 16041122326800 հ/հ կամ 10 դոլար՝ 16041112326000 հ/հ:

8.

Հայտերի ներկայացման կարգը, ժամկետի սկիզբը, ավարտը և մասնակցության հայտերի ներկայացման ժամը, հայտերի ներկայացման և գնման գործընթացի արդյունքների ամփոփման վայրը

Հայտերի ներկայացման մեկնարկը՝ սույն ծանուցման ukzhd.am կայքում հրապարակման պահից՝ 2019 թվականի փետրվարի 19-ի՝ ժամը 9:00-ից մինչև 18:00:
Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը՝ 2019 թվականի մարտի 20-ին՝ ժամը 9:00-ից մինչև 15:00:

9.

Մասնակիցների հայտերի և առաջարկների դիտարկման, գնման գործընթացի արդյունքների ամփոփման  վայրն ու ժամկետը

0005, ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պող., 50, «ՀԿԵ» ՓԲԸ վարչական շենքի ստուդիա, 2-րդ հարկ, 203 սենյակ

10.

Գործընթացից հրաժարվելու իրավունքը 

Պատվիրատուն իրավունք ունի հրաժարվել գնման գործընթացից ցանկացած պահին՝ մինչև հայտի դիտարկումը և մասնակցության իրավունքի տրամադրումը, որևէ պատասխանատվություն չկրելով ցանկացած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց առջև, որոնց նման գործողությունը կարող է վնաս պատճառել, ինչպես նաև փոփոխել գնման գործընթացի անցկացման վերաբերյալ ծանուցումը հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից 5 աշխատանքային օր առաջ: 

11.

Պայմանագրի կնքման ժամկետը

Գնման գործընթացի արդյունքներով կազմված մրցութային հանձնաժողովի ամփոփիչ արձանագրության ստորագրման օրվանից հաջորդող 10 օրվանից ոչ շուտ և 20 օր ոչ ուշ

 

 
Share |
ЗАО "ЮКЖД" 2019г.