Արխիվ
Ծանուցում

Երկաթբետոնե կոճերի մատակարարման պայմանագիր կնքելու իրավունք ստանալու համար բաց մրցույթ անցկացնելու մասին հայտարարությունում փոփոխություններ կատարելու մասին № ՀԿԵ-ԲՄ 019/008

01.03.2019

Ծանուցման 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

5.

Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը (լոտի գինը) կամ ապրանքի միավորի, աշխատանքի, ծառայության  արժեքը  

Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը  բերված է հաշվի առնելով երկաթուղային կիսավագոններ բեռնման և մինչև Այրում կայարան փոխադրման ծախսերը և կազմում է՝ 277 125 000 (երկու հարյուր յոթանասուն յոթ միլիոն հարյուր քսան հինգ հազար) ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ և 332 550 000 (երեք հարյուր երեսուն երկու միլիոն հինգ հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ (20%)

 

 
Share |
ЗАО "ЮКЖД" 2019г.