Գլխավոր էջ
Ընկերության մասին
Գործունեություն
Կոնցեսիոն պայմանագիր
Կենտրոնական աշխատակազմ
Տնօրենների խորհուրդ
Անջատ ենթաբաժիննեևր
Բեռնափոխադրումներ
Ուղղևորափոխադրումներ
Դորպրոֆսոժ
Տենդերներ
Լրատվական կենտրոն
Կապ

 

Переезд или жизнь?!

  Տենդեր
вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ
Ðð²ä²ð²Î²ÚÆÜ ²Öàôð¸Æ زêÆÜ
ØñóáõÛÃÇ Í³Íϳ·ÇñÁª  Ðκ-в-010/001
24.02.10

ä³ïíÇñ³ïáõݪ §Ð³ñ³í ÎáíϳëÛ³Ý »ñϳÃáõÕǦ ö´À, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ù. ºñ¨³Ý, îÇ·ñ³Ý Ø»óÇ  50 ѳëó»áõ٠ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿  Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ ³×áõñ¹:
Ðñ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ ³×áõñ¹áõ٠ѳÕÃáÕ ×³Ý³ãí³Í Ù³ëݳÏóÇÝ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ϳé³ç³ñÏíÇ ÏÝù»É Ù»ï³ÕÛ³ ç³ñ¹áÝÇ ·ÝÙ³Ý å³Ûٳݳ·Çñ (³ÛëáõÑ»ïª å³Ûٳݳ·Çñ):
¶ÝÙ³Ý ³é³ñϳ ¿ ѳݹÇë³Ý³Éáõ  §Ð³ñ³í ÎáíϳëÛ³Ý »ñϳÃáõÕǦ ö´À – Ç ÏáÕÙÇó Ù»ï³ÕÛ³ ç³ñ¹áÝÇ Çñ³óáõÙÁ,:
²×áõñ¹Á ϳÝóϳóí»Ý 6 Èáï»ñáí.
Èàî 1 è»Éë³ÛÇÝ ç³ñ¹áÝ 2 800,0 ïáÝݳ, Ù»ÏݳñϳÛÇÝ ·ÇÝÁ 75 000 ¹ñ³Ù Ù»Ï ïáÝݳÛÇ Ñ³Ù³ñ
Èàî 2 ê¨ Ù»ï³ÕÇ ç³ñ¹áÝ 388,0 ïáÝݳ, Ù»ÏݳñϳÛÇÝ ·ÇÝÁ  20 000 ¹ñ³Ù Ù»Ï ïáÝݳÛÇ Ñ³Ù³ñ
Èàî 3 äÕÝÓÇ ç³ñ¹áÝ 5.61 ïáÝݳ, Ù»ÏݳñϳÛÇÝ ·ÇÝÁ  1600 000 ¹ñ³Ù Ù»Ï ïáÝݳÛÇ Ñ³Ù³ñ
Èàî 4 äÕÝÓÇ ç³ñ¹áÝ Ù»ÏáõëÇãáí 9.2 ïáÝݳ, Ù»ÏݳñϳÛÇÝ ·ÇÝÁ 400 000 ¹ñ³Ù Ù»Ï ïáÝݳÛÇ Ñ³Ù³ñ
Èàî 5 ²ÉÛáõÙÇÝÇ ç³ñ¹áÝ 1.98 ïáÝݳ, Ù»ÏݳñϳÛÇÝ ·ÇÝÁ 160 000 ¹ñ³Ù Ù»Ï ïáÝݳÛÇ Ñ³Ù³ñ
Èàî 6 ´ñáÝ½Ç ç³ñ¹áÝ 0.7 ïáÝݳ, Ù»ÏݳñϳÛÇÝ ·ÇÝÁ  950 000 ¹ñ³Ù Ù»Ï ïáÝݳÛÇ Ñ³Ù³ñ
ÎÝùí»ÉÇù å³Ûٳݳ·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³Ûٳݳ·ÇñÁ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ ûñí³ÝÇó ÙÇÝ㨠31.12. 2010 Ã:
²×áõñ¹Ç å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ³×áõñ¹ÇÝ Ù³ëݳÏó»Éáõ Çñ³íáõÝù áõÝ»óáÕ μáÉáñ ³ÝÓÇÝù, ϳñáÕ »Ý Ù³ëݳÏó»É ³×áõñ¹Ç ³ÝÏ³Ë Ýñ³Ýóª ûï³ñ»ñÏñÛ³ ýǽÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ, ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ, ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ³ÝÓ ÉÇÝ»Éáõ ѳݷ³Ù³ÝùÇó:
²×áõñ¹Ç Ññ³í»ñ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ¹ÇÙ»É å³ïíÇñ³ïáõÇÝ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ Å³ÙÁ  9.00 - 17.00 ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ÙÇÝ㨠19.03.2010 Ã.:
²×áõñ¹Ç Ññ³í»ñ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý»ñϳ۳óÝ»É Ñ»ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕ»ñÁ.

  1. å»ï³Ï³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý íϳ۳ϳÝÇ å³ï×»Ý,
  2. Édz½áñ³·Çñ Ññ³í»ñÁ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝÇó ѳݹ»ë ·³Éáõ ¹»åùáõÙ
  3. سëݳÏóÇ Ý»Ï³Û³óáõóãÇ ³ÝÓݳ·ñÇ å³ï×»Ý
  4. ÙñóáõÛÃáõ٠ѳÕÃáÕ Ï׳ݳãíÇ ÉáïÇ Ñ³Ù³ñ ³Ù»Ý³µ³ñÓñ ·ÇÝ ³é³ç³ñÏáÕ Ù³ëݳÏÇóÁ

²×áõñ¹ÇÝ Ù³ëݳÏó»Éáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÙáõÍ»É 10 000 000 (ï³ëÁ ÙÇÉÇáÝ) ÐÐ ¹ñ³Ù ݳ˳í׳ñ áñÁ ³ÝųÙÏ»ï Ý»ñ¹ñÙ³Ý ï»ëùáí Ïå³ÑíÇ §Ð³ñ³í ÎáíϳëÛ³Ý »ñϳÃáõÕǦ ö´À-Ç ³ÝáõÝáí µ³óí³Í ѳßí³ñϳÛÇÝ Ñ³ßíÇÝ.
²×áõñ¹ÇÝ Ï³ÝóϳóíÇ  ºñ¨³Ý, îÇ·ñ³Ý Ø»óÇ 50 ѳëó»áõÙ 23.03.2010 Ã. ųÙÁ 11 00 :
гۻñ»Ý É»½íáí ØñóáõÛÃÇ Ññ³í»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ѳٳñ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ í׳ñª 5500 ÐÐ ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñÇ ã³÷áí, áñÁ å»ïù ¿ ÷á˳ÝóíÇ §ìî´ Ð³Û³ëï³Ýµ³ÝϦ ¾ñ»µáõÝÇ Ù/× Ð/Ð 160411023262 ѳßí»Ñ³Ù³ñÇÝ: ä³ïíÇñ³ïáõÝ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ å³Ñ³ÝçíáÕ í׳ñÇ ³Ý¹áñ³·ÇñÁ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ï᪠»ñÏáõ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝóóùáõÙ, ÙñóáõÛÃÇ Ññ³í»ñÁ ïñ³Ù³¹ñ»É ÙñóáõÛÃÇ Ññ³í»ñ ëï³Ý³Éáõ å³Ñ³Ýç Ý»ñϳ۳óñ³Í ³ÝÓÇÝ:
ØñóáõÛÃÇ Ñݳñ³íáñ Ù³ëݳÏÇó ·ñ³Ýóí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ·ñ³íáñ ¹ÇÙáõÙÝ»ñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý»ñϳ۳óÝ»É §Ð³ñ³í ÎáíϳëÛ³Ý »ñϳÃáõÕǦ ö´À, ù. ºñ¨³Ý, îÇ·ñ³Ý Ø»óÇ 50, 102 ë»ÝÛ³Ï Ñ³ëó»áí ѳÛï³ñ³ñáõÃÛ³Ý í³í»ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ Å³ÙÁ 9.00 - 17.00 ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ:
سëݳÏÇóÝ»ñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñǪ ÙñóáõÛÃÇ Ññ³í»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ ѳٳñ, Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ ëϽµÝ³Ï³Ý ѳÛïáí å³ïíÇñ³ïáõÇÝ å»ïù ¿ Ý»ñϳ۳óÝ»Ý ÙñóáõÛÃÇ Ññ³í»ñáí ݳ˳ï»ëí³Í ÷³ëï³ÃÕûñ:

 

Վերադարձ արխիվ

 

 

 

 

 

 

Կոնցեսիոն պայմանագիր

 

Օրենք երկաթուղային տրանսպորտի մասին

ЗАО "ЮКЖД" 2010 г.