Գլխավոր էջ
Ընկերության մասին
Գործունեություն
Կոնցեսիոն պայմանագիր
Կենտրոնական աշխատակազմ
Տնօրենների խորհուրդ
Անջատ ենթաբաժիննեևր
Բեռնափոխադրումներ
Ուղղևորափոխադրումներ
Դորպրոֆսոժ
Տենդերներ
Լրատվական կենտրոն
Կապ

 

Переезд или жизнь?!

  Տենդեր
вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ
ܲʲàð²Î²àðØ²Ü ²ÜòβòØ²Ý Ø²êÆÜ
ØñóáõÛÃÇ Í³Íϳ·ÇñÁª  Ðκ Üà-10/002
24.02.10

ä³ïíÇñ³ïáõݪ §Ð³ñ³í ÎáíϳëÛ³Ý »ñϳÃáõÕǦ ö´À, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ù. ºñ¨³Ý, îÇ·ñ³Ý Ø»óÇ  50 ѳëó»áõ٠ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿ ݳ˳áñ³Ï³áñÙ³Ý ÙñóáõÛÃ.
êáõÛÝ Ý³Ë³áñ³Ï³áñÙ³Ý ³ÝóϳóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõ٠ݳ˳áñ³ÏáñáõÙ ³Ýó³Í Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ï³Ýóϳóí»Ý ·Ý³ÝßáõÙÝ»ñ ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ¨ ݳ˳·Í³ – ѻﳽáï³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí:
¶ÝÙ³Ý ³é³ñϳ ¿ ѳݹÇë³Ý³Éáõ ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ¨ ݳ˳·Í³ – ѻﳽáï³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ:
ܳ˳áñ³Ï³áñÙ³Ý ÙñóáõÛÃÁ µ³Õϳó³Í ¿ »ñÏáõ ÉáïÇó.
Èúî 1 ßÇݳñ³ñ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ;
Èúî 2  ݳ˳·Í³ – ѻﳽáï³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ

ÎÝùí»ÉÇù å³Ûٳݳ·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³Ûٳݳ·ÇñÁ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ ûñí³ÝÇó ÙÇÝ㨠    31.12. 2010 Ã:
ØñóáõÛÃÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ·ÝáõÙÝ»ñÇÝ Ù³ëݳÏó»Éáõ Çñ³íáõÝù áõÝ»óáÕ µáÉáñ ³ÝÓÇÝù, ϳñáÕ »Ý Ù³ëݳÏó»É ÙñóáõÛÃÇÝ ³ÝÏ³Ë Ýñ³Ýóª ûï³ñ»ñÏñÛ³ ýǽÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ, ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ, ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ³ÝÓ ÉÇÝ»Éáõ ѳݷ³Ù³ÝùÇó:
ØñóáõÛÃÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ í׳ñáõÙÁ ϳï³ñíáõÙ ¿ ѳÝÓÝÙ³Ý – ÁݹáõÝÙ³Ý ³ÏïÁ ëïáñ³·ñ»Éáõó Ñ»ïá 30 ûñ³óáõÛó³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝóóùáõÙ:
ØñóáõÛÃÇ Ññ³í»ñ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ¹ÇÙ»É å³ïíÇñ³ïáõÇÝ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ Å³ÙÁ  9.00 - 17.00 ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÁ ÙÇÝ㨠2010 Ã. Ù³ñïÇ 17-Á::
гۻñ»Ý É»½íáí ØñóáõÛÃÇ Ññ³í»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ѳٳñ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ í׳ñª 5500 ÐÐ ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñÇ ã³÷áí, áñÁ å»ïù ¿ ÷á˳ÝóíÇ §ìî´ Ð³Û³ëï³Ýµ³ÝϦ ¾ñ»µáõÝÇ Ù/× Ð/Ð 160411023262 ѳßí»Ñ³Ù³ñÇÝ: ä³ïíÇñ³ïáõÝ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ å³Ñ³ÝçíáÕ í׳ñÇ ³Ý¹áñ³·ÇñÁ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ï᪠»ñÏáõ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝóóùáõÙ, ÙñóáõÛÃÇ Ññ³í»ñÁ ïñ³Ù³¹ñ»É ÙñóáõÛÃÇ Ññ³í»ñ ëï³Ý³Éáõ å³Ñ³Ýç Ý»ñϳ۳óñ³Í ³ÝÓÇÝ:
ØñóáõÛÃÇ Ñݳñ³íáñ Ù³ëݳÏÇó ·ñ³Ýóí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ¨ ÙñóáõÛÃÇ Ññ³í»ñ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ, ѳÛï³ñ³ñáõÃÛ³Ý í³í»ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ Å³ÙÁ 9.00 - 17.00 ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ §Ð³ñ³í ÎáíϳëÛ³Ý »ñϳÃáõÕǦ ö´À, ù. ºñ¨³Ý, îÇ·ñ³Ý Ø»óÇ 50, 102 ë»ÝÛ³Ï Ñ³ëó»áí ³ÝÑñ³Å»ßï¿ Ý»ñϳ۳óÝ»É ·ñ³íáñ ¹ÇÙáõÙ,, Édz½áñ³·Çñ Ññ³í»ñÁ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ, ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý å»ï. ·ñ³ÝóÙ³Ý íϳ۳ϳÝÇ å³ï×»Ý,  Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ Ñ»é³Ëáë/ ý³Ïë:
سëݳÏÇóÝ»ñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñǪ ÙñóáõÛÃÇ Ññ³í»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ ѳٳñ, Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ ëϽµÝ³Ï³Ý ѳÛïáí å³ïíÇñ³ïáõÇÝ å»ïù ¿ Ý»ñϳ۳óÝ»Ý ÙñóáõÛÃÇ Ññ³í»ñáí ݳ˳ï»ëí³Í áñ³Ï³íáñÙ³Ý÷³ëï³ÃÕûñ:

 

Վերադարձ արխիվ

 

 

 

 

 

 

Կոնցեսիոն պայմանագիր

 

Օրենք երկաթուղային տրանսպորտի մասին

ЗАО "ЮКЖД" 2010 г.