Արխիվ
вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ
ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ
ͳÍϳ·ÇñÁª  Ðκ-²äÒ´-¶Ð-011/010
16.04.11

ä³ïíÇñ³ïáõݪ §Ð³ñ³íÏáíϳëÛ³Ý »ñϳÃáõÕǦ ö´À, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ù. ºñ¨³Ý, îÇ·ñ³Ý Ø»óÇ  50 ѳëó»áõ٠ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿  ·Ý³ÝßÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ:
¶Ý³ÝßÙ³Ý Ñ³ñóÙ³ÝÁ ѳÕÃáÕ ×³Ý³ãí³Í Ù³ëݳÏóÇÝ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ϳé³ç³ñÏíÇ ÏÝù»É “Ðκ” ö´À-Ç կարիքների ѳٳñ մարտկոցների ·ÝÙ³Ý å³Ûٳݳ·Çñ (³ÛëáõÑ»ïª å³Ûٳݳ·Çñ):
¶Ý³ÝßÙ³Ý առարկան է մարտկոցների գնումը:

  • Èàî -1 լոկոմոտիվային մարտկոցներ
  • Èàî -2 մարտկոցներ ավտոմեքենաների համար

ÎÝùí»ÉÇù å³Ûٳݳ·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ՝ å³Ûٳݳ·ÇñÁ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ ûñí³ÝÇó ÙÇÝ㨠31.12. 2011Ã:
¶Ý³ÝßÙ³Ý Ñ³ñóÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ·ÝáõÙÝ»ñÇÝ Ù³ëݳÏó»Éáõ Çñ³íáõÝù áõÝ»óáÕ µáÉáñ ³ÝÓÇÝù, ϳñáÕ »Ý Ù³ëݳÏó»É ·Ý³ÝßÙ³Ý Ñ³ñóÙ³ÝÁ ³ÝÏ³Ë Ýñ³Ýóª ûï³ñ»ñÏñÛ³ ýǽÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ, ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ, ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ³ÝÓ ÉÇÝ»Éáõ ѳݷ³Ù³ÝùÇó:
¶Ý³ÝßÙ³Ý Ñ³ñóÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ կանխավճար նախատեսված չէ, վճարումը իրականացվում է ընդունման-հանձման ակտի ստորագրումից 30 օրացույցային օրվա ընթացքում:
¶Ý³ÝßÙ³Ý Ñ³ñóÙ³Ý Ññ³í»ñ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ¹ÇÙ»É å³ïíÇñ³ïáõÇÝ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ Å³ÙÁ  9.00 - 17.00 ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ, ընկերության կայքէջում www.ukzhd.am և «Голос Армении» թերթում սույն հայտարարության տպագրումից չորս ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ընթացքում:
Մրցութային առաջարկները ընդունվում են թղթային կամ էլեկտրոնային կրիչի վրա սույն հայտարարության տպագրումից չորս ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ընթացքում միչև ժամը 12:00:
Գրանցվելու և գݳÝßÙ³Ý Ñ³ñóÙ³Ý հայտի ստացման համար մասնակիցները ներկայացնում են՝

  • դիմում
  • գրանցման լիազորագիր
  • ընկերության պետական գրանցման փաստաթղթերի պատճեն
  • կոնտակտային տվյալներ (հեռախոս, ֆաքս):

¶րանցման փաստաթղթերը և  գݳÝßÙ³Ý առաջարկները ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý»ñϳ۳óÝ»É §Ð³ñ³íÏáíϳëÛ³Ý »ñϳÃáõÕǦ ö´À, ù. ºñ¨³Ý, îÇ·ñ³Ý Ø»óÇ 50, 102 ë»ÝÛ³Ï Ñ³ëó»áí կամ nx.ukzhd@gmail.com: հեռ: 010 57-02-16:
Մասնակիցների որակավորման տվյալների ստուգելու համար, նրանք նախնական հայտում Պատվիրատուին են ներկայացնում մրցութային հրավերով նախատեսված որակավորման փաստաթղթերը:

 

 
Share |
ЗАО "ЮКЖД" 2011 г.