Արխիվ
вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ
ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ
16.05.11
Պատվիրատուն՝ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ, որը գտնվում է ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պողոտա,50 հասցեում, հայտարարում է գնանշման հարցում:
Գնանշման հարցման առարկան է հանդիսանում աղբահանության պայմանագրի կնքումը 2011 թ. համար:
Աշխատանքներ կատարելու վայրերն են՝

 1. «ՀԿԵ» ՓԲԸ վարչական շենք, հասցե՝ Տիգրան Մեծի, 50
 2. Երևան տեսակավորման կայարան, հասցե՝ Արցախի, 32/2
 3. Հանրակացարան, հասցե՝ Արցախի, 32
 4. «Երևան» գծային մասի տարածք, հասցե՝ Արցախի 42ա
 5.  «Երևան» լարային մասի շենք, հասցե՝ Արցախի 34/1
 6. Էներգամատակարարման մասի շենք, հասցե՝ Արցախի 20/5
 7. Ռանժիրային պարկ, հասցե՝ Արցախի, 32:   

Գնանշման հարցման պայմանների համաձայն, կանխավճար նախատեսված չէ, վճարումը իրականացվում է կատարված աշխատանքի ընդունման-հանձման ակտի ստորագրումից 30 օրացույցային օրվա ընթացքում:
Պայմանագրի ժամկետը՝ պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 2011 թ. դեկտեմբերի 31-ը: Պայմանագիրը գնանշման հաղտող ճանաչված անձի հետ կնքվելու է արձանագրության ստորագրման և գնանշման հայտերի գնահատման օրվանից 20 օրվա ընթացքում:   
Գնանշման հայտեր ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին՝ յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա ժամը 9:00 – 17:00 ընկած ժամանակահատվածում, ընկերության կայքէջում www.ukzhd.am և «Голос Армении» թերթում սույն հայտարարության տպագրումից ինը աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Մրցութային առաջարկները ընդունվում են թղթային կամ էլեկտրոնային կրիչի վրա սույն հայտարարության տպագրումից տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում միչև վերջի օրվա ժամը 12:00:
Գրանցման համար մասնակիցները ներկայացնում են՝

 1. դիմում
 2. գրանցման լիազորագիր
 3. ընկերության պետական գրանցման փաստաթղթերի պատճեն
 4. կոնտակտային տվյալներ (հեռախոս, ֆաքս):

Գրանցման փաստաթղթերը և  գݳÝßÙ³Ý առաջարկները անհրաժեշտ է ներկայացնել «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ՝ ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պողոտա, 50, 2 հարկ, 1 սենյակ հասցեով: Հեռ. 010 51-18-63.
Մասնակիցների որակավորման տվյալների ստուգելու համար, նրանք նախնական հայտում Պատվիրատուին են ներկայացնում մրցութային հրավերով նախատեսված որակավորման փաստաթղթերը:

 

 
Share |
ЗАО "ЮКЖД" 2011 г.