Գլխավոր էջ
Ընկերության մասին
Գործունեություն
Կոնցեսիոն պայմանագիր
Կենտրոնական աշխատակազմ
Տնօրենների խորհուրդ
Անջատ ենթաբաժիննեևր
Բեռնափոխադրումներ
Ուղղևորափոխադրումներ
Դորպրոֆսոժ
Տենդերներ
Լրատվական կենտրոն
Կապ

 

Переезд или жизнь?!

  Տենդեր

вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ
´²ò ØðòàôÚÂÆ Ø²êÆÜ
ØñóáõÛÃÇ Í³Íϳ·ÇñÁª  Ðκ-²äÒ´-09/008

ä³ïíÇñ³ïáõݪ §Ð³ñ³í ÎáíϳëÛ³Ý »ñϳÃáõÕǦ ö´À, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ù. ºñ¨³Ý, îÇ·ñ³Ý Ø»óÇ  50 ѳëó»áõ٠ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿  ÙñóáõÛÃ, áñÝ ³Ýóϳóí»Éáõ ¿ Ù»Ï ÷áõÉáí:
ØñóáõÛÃáõ٠ѳÕÃáÕ ×³Ý³ãí³Í Ù³ëݳÏóÇÝ ë³ÑÙ³Ýí³Í ϳñ·áí ϳé³ç³ñÏíÇ ÏÝù»É ·ÝÙ³Ý å³Ûٳݳ·Çñ ÷³ÛïÛ³ Ý»ñÍÍí³Í »ñϳÃáõÕ³ÛÇÝ Ïá×Õ»ñÇ ¶úêî 78-2004 ïÇå 1,2 Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ  (³ÛëáõÑ»ïª å³Ûٳݳ·Çñ):
¶ÝÙ³Ý ³é³ñϳ ¿ ѳݹÇë³Ý³Éáõ Ф 5 ÙÙ Ù»ï³Õ³É³ñáí »ñÏáõ ß³ñùáí ͳÛñ»ñÁ ÷³Ã³Ã³Í, ÷³ÛïÛ³ Ý»ñÍÍí³Í »ñϳÃáõÕ³ÛÇÝ Ïá×Õ»ñÇ ¶úêî 78-2004 Ó»éùµ»ñáõÙÁ`

  • ïÇå 1  --------- 48 000 ѳï
  • ïÇå 2 ----------12 000 ѳï

ÎÝùí»ÉÇù å³Ûٳݳ·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ å³Ûٳݳ·ÇñÁ áõÅÇ Ù»ç ÙïÝ»Éáõ ûñí³ÝÇó ÙÇÝ㨠31.12. 2009 Ã:
ØñóáõÛÃÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ·ÝáõÙÝ»ñÇÝ Ù³ëݳÏó»Éáõ Çñ³íáõÝù áõÝ»óáÕ μáÉáñ ³ÝÓÇÝù, ϳñáÕ »Ý Ù³ëݳÏó»É ÙñóáõÛÃÇÝ ³ÝÏ³Ë Ýñ³Ýóª ûï³ñ»ñÏñÛ³ ýǽÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ, ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ, ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ³ÝÓ ÉÇÝ»Éáõ ѳݷ³Ù³ÝùÇó:
ØñóáõÛÃÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí, Ù³ï³Ï³ñ³ñí³Í ³åñ³ÝùÇ ¹ÇÙ³ó í׳ñáõÙÁ ϳï³ñíáõÙ  ¿ ѳÝÓÝÙ³Ý-ÁݹáõÝÙ³Ý ³ÏïÇ ÏÝùÙ³Ý ûñí³ÝÇó 30 ûñ Ñ»ïá: 
ØñóáõÛÃÇÝ Ù³ëݳÏó»Éáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý»ñϳ۳óÝ»É ³é³ç³ñÏÇ ÁݹѳÝáõñ ·áõÙ³ñÇ 5 %-Ç ã³÷áí ѳÛïÇ ³å³ÑáíÙ³Ý »ñ³ßËÇù, áñÁ ϳñáÕ ¿ ÉÇÝ»É µ³ÝϳÛÇÝ »ñ³ßËÇùÇ ï»ëùáí ϳ٠³ÝųÙÏ»ï Ý»ñ¹ñÙ³Ý ï»ëùáí å³Ñí»É §Ð³ñ³í ÎáíϳëÛ³Ý »ñϳÃáõÕǦ ö´À-Ç ³ÝáõÝáí µ³óí³Í ѳßí³ñϳÛÇÝ Ñ³ßíÇÝ:
ØñóáõÛÃÇ Ññ³í»ñ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ¹ÇÙ»É å³ïíÇñ³ïáõÇÝ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ Å³ÙÁ  9.00 - 17.00 ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ:
ØñóáõÛÃÇ Ñ³Ûï³ñáõÃÛáõÝÁ ¨ Ññ³í»ñÁ í³í»ñ³Ï³Ý »Ý 30 ûñ ÙñóáõÛÃÇ Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý Ñ³çáñ¹ ûñí³ÝÇó ѳßí³Í:
гۻñ»Ý É»½íáí ØñóáõÛÃÇ Ññ³í»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ѳٳñ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ í׳ñª 5500 ÐÐ ¹ñ³Ù ·áõÙ³ñÇ ã³÷áí, áñÁ å»ïù ¿ ÷á˳ÝóíÇ §ìî´ Ð³Û³ëï³Ýµ³ÝϦ ¾ñ»µáõÝÇ Ù/× Ð/Ð 160411023262 ѳßí»Ñ³Ù³ñÇÝ: ä³ïíÇñ³ïáõÝ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ å³Ñ³ÝçíáÕ í׳ñÇ ³Ý¹áñ³·ÇñÁ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ï᪠»ñÏáõ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ ÁÝóóùáõÙ, ÙñóáõÛÃÇ Ññ³í»ñÁ ïñ³Ù³¹ñ»É ÙñóáõÛÃÇ Ññ³í»ñ ëï³Ý³Éáõ å³Ñ³Ýç Ý»ñϳ۳óñ³Í ³ÝÓÇÝ:
ØñóáõÛÃÇ Ñݳñ³íáñ Ù³ëݳÏÇó ·ñ³Ýóí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ·ñ³íáñ ¹ÇÙáõÙÝ»ñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý»ñϳ۳óÝ»É §Ð³ñ³í ÎáíϳëÛ³Ý »ñϳÃáõÕǦ ö´À, ù. ºñ¨³Ý, îÇ·ñ³Ý Ø»óÇ 50, 102 ë»ÝÛ³Ï Ñ³ëó»áí ѳÛï³ñ³ñáõÃÛ³Ý í³í»ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñí³ Å³ÙÁ 9.00 - 17.00 ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ:
سëݳÏÇóÝ»ñÇ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñǪ ÙñóáõÛÃÇ Ññ³í»ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ ѳٳñ, Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ ëϽµÝ³Ï³Ý ѳÛïáí å³ïíÇñ³ïáõÇÝ å»ïù ¿ Ý»ñϳ۳óÝ»Ý ÙñóáõÛÃÇ Ññ³í»ñáí ݳ˳ï»ëí³Í ÷³ëï³ÃÕûñ:

Վերադարձ արխիվ

 

 

 

 

 

Կոնցեսիոն պայմանագիր

 

Օրենք երկաթուղային տրանսպորտի մասին

ЗАО "ЮКЖД" 2010 г.