Գլխավոր էջ
Ընկերության մասին
Գործունեություն
Կոնցեսիոն պայմանագիր
Կենտրոնական աշխատակազմ
Տնօրենների խորհուրդ
Անջատ ենթաբաժիննեևր
Բեռնափոխադրումներ
Ուղղևորափոխադրումներ
Դորպրոֆսոժ
Տենդերներ
Լրատվական կենտրոն
Կապ

 

 

Переезд или жизнь?!

  Արխիվ
ՀԿԵ-ն և Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանը ՊՈԱԿ-ը ստորագրեցին համագործակցության պայմանագիր
11.09.2009

"Ðκ" ö´À-Ý ¨ г۳ëï³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ׳ñï³ñ³·Çï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÁ ՊՈԱԿ-ը ստորագրեցին ѳٳ·ûñͳÏóáõÃÛ³Ý å³Ûٳݳ·Çñ: îíÛ³É Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÁ »ñϳ÷ͳÛÇÝ ïր³ÝåáñïÇ áÉáñïáõÙ µ³ñÓñ áñ³Ï³íáñáõÙ áõÝ»óáÕ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙÝ áõ í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙÝ ¿:
Ö³ñï³ñ³·Çï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ѳݹÇë³ÝáõÙ ÇÝŻݻñ³Ï³Ý ¨ ÇÝŻݻñ³ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý åñáýÇÉÇ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙÁ µ³Ï³É³íñÇ, Ù³·ÇëïñáëÇ ¨ ѻﳽáïոÕÇ ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ ÙÇçáóáí: Ìñ³·ñ»ñÁ ÏÙß³Ïí»Ý ¨ ÏóñÙ³óí»Ý ׳ñï³ñ³·Çï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ ³é³ç³ï³ñ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇóª ѳßíÇ ³éÝ»Éáí "Ðκ" ö´À-Ç ÏáÕÙÇó ³é³ç³¹ñí³Í ·Çï³Ï³Ý ¨ åñ³ÏïÇÏ ÉáõÍáõÙ å³Ñ³ÝçáÕ Ñ³ñó»ñÁ ¨ åñáµÉ»ÙÝ»ñÁ:
îíÛ³É Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛáõÝÁ ϳñ¨áñ  Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »ñϳ÷ͳÛÇÝ ïñ³ÝëåáñïÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ÐÇß»óÝ»Ýù, áñ г۳ëï³ÝÇ å»ï³Ï³Ý  ׳ñï³ñ³·Çï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ Ñ»ï ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý առաջին ÷áñÓÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ³Ùé³ÝÁ, »ñµ «Ðκ» ö´À-Ý Ý»ñ·ñ³í»ó ׳ñï³ñ³·Çï³Ï³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ ամառային երկաթուղային ուղևորափոխադրումների մեջ, áñáÝù ºñ¨³Ý-´³ÃáõÙÇ-ºñ¨³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ »ñÃáõÕáõ áõÕ¨áñ³Ï³Ý ·Ý³óùáí ϳï³ñ»óÇÝ ëï³Å³ÛÇÝ Ù»ÏÝáõÙÝ»ñ: ºí ³Ûëûñ г۳ëï³ÝÇ ä»ï³Ï³Ý Ö³ñï³ñ³·Çï³Ï³Ý гٳÉë³ñ³ÝÇ é»ÏïáñǪ سñáõ˳ÝÛ³Ý àëï³ÝÇÏÇ Ñ»ï ѳݹÇåÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï "Ðκ" ö´À-Ç ·áñͳ¹Çñ ïÝûñ»Ý Շեվքեթ Նուրգալիի Շայդուլլինը  Ñ³ÝÓÝ»ó ßÝáñѳϳɳ·ñ»ñ áõë³ÝáÕÝ»ñÇݪ ²ñß³ÏÛ³Ý ì³Ñ³ÝÇÝ ¨ ºÝ·áÛ³Ý îÇ·ñ³ÝÇÝ å³ßïáÝ³Ï³Ý å³ñï³կաÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ñ»ËÇÕ× Ï³ï³ñÙ³Ý ¨ "Ðκ"ö´À-Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»ç ³ÏïÇí Ù³ÝëϳóáõÃÛáõÝ áõݻݳÉáõ ѳٳñ:

 

Գլխավոր էջ

 

 

 

Կոնցեսիոն պայմանագիր

 

Օրենք երկաթուղային տրանսպորտի մասին

ЗАО "ЮКЖД" 2010 г.